Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Windhoek Kitesurfschool

 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door Windhoek Kitesurfschool worden georganiseerd.
 • 2. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die gebruik maken van de diensten van Windhoek Kitesurfschool
 • 3. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Windhoek Kitesurfschool levert.
 • 4. Directie: zij die als directeuren van Windhoek Kitesurfschool staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 7145485
 • 5. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Windhoek Kitesurfschool en een wederpartij, waarop Windhoek Kitesurfschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offerte

 • 1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.
 • 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Overeenkomst

Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Windhoek Kitesurfschool georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch, per e-mail of via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s

Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of aangevinkt, of telefonisch dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alsmede alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 • 1. Windhoek Kitesurfschool  mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
 • 2. Windhoek Kitesurfschool houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%.
 • 3. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor arrangements datum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Windhoek Kitesurfschool het annuleringsbericht ontvangt. Wijzigingen die binnen 7 dagen worden doorgegeven, zullen niet worden verrekend.
 • 4. Bij wijziging van een arrangements datum door opdrachtgever houdt Windhoek Kitesurfschool zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de prijs met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Artikel 7. Volmachten

 • 1. Enkel en alleen de directie van Windhoek Kitesurfschool – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan één van de medewerkers van Windhoek Kitesurfschool – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
 • 2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
 • 3. Bij bevestiging van een activiteit bij Windhoek Kitesurfschool  wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9. Schade

 • 1. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
 • 2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Windhoek Kitesurfschool en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 10. Begeleiding

 • 1. De deelnemers die een activiteit met Windhoek Kitesurfschool  zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
 • 2. Wij werken met IKO en VDWS instructeurs en indien nodig met overige door onze hoofdinstructeurs geselecteerde en (intern) opgeleide instructeurs.
 • 3. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 11. Betaling, rente en incassokosten

 • 1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.
 • 2. Windhoek Kitesurfschool  is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen.
 • 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 • 4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde.
 • 5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
 • 6. Windhoek Kitesurfschool vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 10% van het totale factuurbedrag.
 • 7. Windhoek Kitesurfschool is gerechtigd van deze annulerings-/betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 12. Annulering

 • 1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. Datum poststempel en/of datum binnenkomst email wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
 • 2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.
 • 3. Bij annulering zal Windhoek Kitesurfschool  de volgende kosten in rekening brengen:
 • a. van 8 tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
 • b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
 • c. binnen 2 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.
 • Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.
 • 4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Windhoek Kitesurfschool  ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
 • 5. Windhoek Kitesurfschool  behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 13 – Herroepingsrecht

 • 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 14 – Kosten in geval van herroeping

 • 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 15 – Uitsluiting herroepingsrecht

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid Windhoek Kitesurfschool 

 • 1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Windhoek Kitesurfschool, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.
 • 2. Windhoek Kitesurfschool  is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
 • a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
 • b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
 • c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Windhoek Kitesurfschool en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Windhoek Kitesurfschool kunnen worden toegerekend.
 • 3. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Windhoek Kitesurfschool aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
 • 4. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Windhoek Kitesurfschool leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Windhoek Kitesurfschool  gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Windhoek Kitesurfschool is de watersport instructeur alleen aansprakelijk te stellen als de instructeur niet aan de regels van IKO, VDWS of degelijke certificering of interne opleiding heeft gehouden.

Artikel 17. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Windhoek Kitesurfschool  aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Windhoek Kitesurfschool en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Auteursrecht, industrieel eigendom

 • 1.Windhoek Kitesurfschool behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 • 2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Windhoek Kitesurfschool  bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Windhoek Kitesurfschool toebehoren.

Artikel 20. Extra informatie

 • 1. Het is verplicht ondergoed, zwembroek of bikini te dragen in pakken gehuurd bij Windhoek Kitesurfschool in verband met hygiëne.
 • 2. De lespakketten zijn geldig tot 1 jaar na aankoop van het lessenpakket.
 • 3. Lespakketten zijn niet inwisselbaar tegen geld. Alleen tegen een kitesurfles.
 • 4. In verband met beschikbaarheid bij alle dagelijkse watersport lessen (exclusief evenementen), verwacht Windhoek Kitesurfschool  minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk bericht als u niet aanwezig kan zijn. Bij minder dan 24 uur van tevoren rekenen Windhoek Kitesurfschool 50% van de desbetreffende les. 
 • 5. Wegens de privacywet vragen Windhoek Kitesurfschool  om het volgende toestemming. U geeft hierbij toestemming aan Windhoek Kitesurfschool om fotos te maken gedurende de watersport activiteit en online te gebruiken. Als Windhoek Kitesurfschool geen foto’s van u mogen maken en online gebruiken, geef het bij het begin van de activiteit aan.

 

 

Back To Top